ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

  • Данъчно представителство пред органите на НАП в хода на ревизия или при извършване на насрещни проверки.


  • Административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове, издадени от органите на НАП.


  • Административно и съдебно обжалване на актове, с които е отказано връщане на недължимо платени данъчни задължения.


  • Анализ на отказите за разсрочване и отсрочване на данъчните задължения и коментиране на възможните аргументи и обосновки във връзка с обжалването им.


  • Анализ на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задълженията за спиране на принудителното им събиране.


  • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи.


  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация.